Rehabilitace

Klinický logoped

Je kvalifikovaný pracovník, který získal způsobilost provádět vyšetření a léčbu u pacientů postižených poruchami komunikace. Klinická logopedie je odvětví speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchami řeči, hlasu a sluchu.

Fyzioterapeut

Zaměřuje se na diagnostiku a léčby funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů, včetně funkcí psychických. Fyzioterapeut určuje tzv. pohybovou diagnózu, která se liší od diagnózy lékařské. Navrhuje optimální postup léčby, který je často kombinací jednotlivých přístupů.

Ergoterapeut

Prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností člověka potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností, jako je například nácvik práce s PC, osobní hygiena, příprava pokrmů, manipulace s penězi, návrhy pracovních poloh a speciálních pomůcek.

Rehabilitační kliniky

Služby poskytuje specializovaná klinika