Sociální služby

Sociální poradenství

Poskytuje potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Obecné poradenství poskytují všichni poskytovatelé sociálních služeb. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměření na specifické potřeby jednotlivých sociálních skupin (např. osob se zdravotním postižením). Součástí tohoto poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Pečovatelská služba

Nejčastěji terénní služba pro klienty, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba poskytuje pomoc zejména při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při poskytnutí či zajištění stravy a při zajištění chodu domácnosti. Služba se poskytuje ve vymezeném čase nejčastěji v domácnostech klienta.

Služba osobní asistence

Pomocí osobního asistenta pomáhá zvládat ty úkony, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo jeho postižení. Služba zejména nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při podávání jídla a pití, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, při cestování, pomáhá při obstarávání osobních záležitostí. Obvykle se poskytuje bez omezení místa a času.

Sociálně aktivizační služby

Například v podobě terénní práce či podpůrné skupiny, které poskytují podporu při zvládání potíží vyplývajících z aktuálního zdravotního stavu, nabízejí možnost rozvíjet nové dovednosti potřebné pro aktivnější zapojení do života, podporu při hledání dalšího uplatnění a při získávání potřebných informací, při komunikaci s dalšími organizacemi. Podpůrná skupina nabízí možnost setkávat se s osobami, které prošly stejnou zkušeností, vytváří bezpečný prostor pro poskytování vzájemné podpory a inspirace pro řešení náročných situací. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech, terénu i zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

Sociálně terapeutické dílny

Jsou ambulantní službou poskytující dlouhodobou a pravidelnou podporu při vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností (příp. též motorických schopností) prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Je určena zejména těm lidem, kteří jsou na cestě zpět do běžného, zejména pracovního života teprve na samém začátku. Služba zahrnuje také pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a nácvik soběstačnosti vedoucích ke společenskému začlenění.

Denní stacionáře, centra denních služeb

Zařízení denní ambulantní služby a aktivit pro klienty, kteří nemohou být sami doma a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby zahrnují zejména pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Tísňová péče

Je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace osobám, které jsou vystaveny stálému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba zejména poskytuje nebo zprostředkuje neodkladnou pomoc při krizové situaci.

Odlehčovací služby

Jsou služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost a o které je běžně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí (jejich bydlišti, domově). Cílem této služby je nabídnout osobám blízkým - pečujícím o člověka se sníženou soběstačností - čas k odpočinku, dovolené, regeneraci sil. Může být poskytována v domácím prostředí nebo v sociálním zařízení (ambulantní i pobytovou formou).

Týdenní stacionáře

Poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba kromě poskytnutí ubytování a stravy obsahuje také pomoc při osobní hygieně, při zvládání péče o vlastní osobu, vzdělávací a aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským okolím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.