Léčba

Neurolog

Je odborník v oblasti neurologie. Je to odvětví, které se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí a poruch centrální nervové soustavy (mozek a mícha), periferní nervové soustavy (nervy) a kosterních svalů.

Psychiatr

Je odborník v lékařském oboru, který se zabývá léčením nemocí mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také v chování nemocných. Z ostatních lékařských oborů má nejvíce styčných bodů neurologie, která se také zabývá nervovou soustavou včetně mozku. Z nelékařských oborů je jí nejblíže psychologie, s níž také psychiatrie úzce spolupracuje při léčbě a diagnostice. Léčí psychofarmaky.

Sexuolog

Je specialista, který v klidném a nerušeném prostředí provede s každým pacientem rozbor partnerské, vztahové i sexuální situace a po vzájemné dohodě ihned nebo při některé následné návštěvě provede tělesné vyšetření. V případě zájmu může poskytnout léčbu celému páru.

Klinický logoped

Je kvalifikovaný pracovník, který získal způsobilost provádět vyšetření a léčbu u pacientů postižených poruchami komunikace. Klinická logopedie je odvětví speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchami řeči, hlasu a sluchu.

Klinický psycholog

Je odborník s atestací v oboru klinické psychologie, který se zabývá psychodiagnostikou, psychoterapií, režimovou terapií, poradenstvím, krizovou intervencí, výzkumem a popisem. Psychoterapie probíhá individuálně, skupinově či formou rodinné terapie. Terapie je v klinické psychologii léčebné působení psychologickými prostředky, které má odstranit nebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit jejich příčiny.

Fyzioterapeut

Zaměřuje se na diagnostiku a léčby funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů, včetně funkcí psychických. Fyzioterapeut určuje tzv. pohybovou diagnózu, která se liší od diagnózy lékařské. Navrhuje optimální postup léčby, který je často kombinací jednotlivých přístupů.

Ergoterapeut

Prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností člověka potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností, jako je například nácvik práce s PC, osobní hygiena, příprava pokrmů, manipulace s penězi, návrhy pracovních poloh a speciálních pomůcek.

Jiné

Ostatní služby.

Nemocnice

Služby poskytované v rámci nemocnice