Bydlení

Podpora samostatného bydlení (podporované bydlení)

Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována terénně, přímo v domácnostech osob. Zahrnuje zejména pomoc při zajištění chodu domácnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenských prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Chráněné bydlení (zejména pro osoby se zdravotním postižením)

Je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Nabízí takovou míru a podobu individuální podpory, která umožňuje klientům i přes své zdravotní postižení žít relativně samostatný život. Chráněné bydlení má podobu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Týdenní stacionáře

Poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba kromě poskytnutí ubytování a stravy obsahuje také pomoc při osobní hygieně, při zvládání péče o vlastní osobu, vzdělávací a aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským okolím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, domy s pečovatelskou službou

Poskytují komplex rezidenčních služeb pro důstojný život klienta, který sám nemůže dlouhodobě ze zdravotních důvodů žít ve vlastním prostředí, jeho situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nelze zajistit v rámci rodiny ani terénními domácími službami. Nabídka služeb obsahuje poskytnutí stravy, ubytování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.